Meld je aan en een wilde nacht staat op jou te wachten

PRIVACY STATEMENT gay4you.nl

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Chat Solutions (KvK 67553753), hierna aan te duiden als Chat Solutions, en op de verwerking van Persoonsgegevens door Het Helpende Handje 2, hierna te noemen Beheerder.

 

Definities

In dit Privacy Statement worden enkele begrippen met een hoofdletter geschreven. De betekening van die begrippen vindt u in de bijlage.

 

Verwerking van Persoonsgegevens door Chat Solutions en Beheerder

Voor Chat Solutions en Beheerder zijn de bescherming van Persoonsgegevens zeer belangrijk. Chat Solutions en Beheerder respecteren de privacy van Leden en dragen er zorg voor dat uw Persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

 

Verdeling verantwoordelijkheden

Bij het aanbieden van de Website zijn twee partijen betrokken: Beheerder en Chat Solutions. De taak- en rolverdeling van de Beheerder en van Chat Solutions laat zich als volgt samenvatten:

 

Beheerder

Chat Solutions

• Verantwoordelijke voor alles dat dat met de inhoud van de Website, het Profiel en het contact dat met andere leden via de Website plaatsvindt.

• Verantwoordelijke voor alles dat met credits en betalingen te maken heeft.

• Verantwoordelijke voor de eventuele verhuizing van een Account naar een andere partij dan Beheerder die tevens gebruik maakt van het Platform

• Verantwoordelijk voor de technische werking van het Platform ten behoeve van de Website in opdracht van de Beheerder

Soort Persoonsgegevens bij het aanmaken van een Account en een Profiel

Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, dient u Lid te worden door een Account aan te maken. U wordt alleen Lid van de Website waar u een Account aanmaakt. Voor het maken van een Account is het verplicht om de volgende Persoonsgegevens te verstrekken:

 • • Voornaam en achternaam
 • • E-mailadres
 • • Geboortedatum
 • • Geslacht

Na het aanmaken van een Account kunt u ook een Profiel creëren waarin Persoonsgegevens (kunnen) worden opgeslagen. Het creëren van een Profiel is niet verplicht. Om echter volledig gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website is een Profiel wel aan te bevelen. In een Profiel kunt u zelf bepalen welke Persoonsgegevens u wilt opslaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

 • • Woonplaats
 • • Leeftijd
 • • Seksuele voorkeur
 • • Uiterlijke kenmerken, waaronder een of meerdere foto(‘s)

Een Profiel is slechts vindbaar onder een Nickname. Het gebruik van de werkelijke naam wordt ten zeerste afgeraden. Het is voor Chat Solutions en Beheerder echter niet verifieerbaar of een werkelijke naam wordt gebruikt door een Lid. Uw Nickname, leeftijd, foto en de tekst die u in uw Profiel heeft gezet, zijn door iedereen te zien, zowel op onze Website als daarbuiten, zelfs als mensen geen Account hebben. Deze informatie kan ook worden bekeken, geopend, gedeeld en gedownload via services van derden, zoals zoekmachines, API's en offline media als de tv, en door apps, websites en andere services die zijn geïntegreerd in het Platform. Houdt hier rekening mee bij het aanmaken van een Profiel.

 

Alle bovenstaande Persoonsgegevens worden opgeslagen in het Platform. Beheerder is voor deze Persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke en Chat Solutions is voor deze Persoonsgegevens de verwerker. Bij het daadwerkelijke gebruik van de Website en het chatten is het ook mogelijk dat u verdere of andere Persoonsgegevens verstrekt. Dat kan zijn met Beheerder, Operators of met andere Leden van de chatdienst. Voor de Persoonsgegevens die u met Beheerder en Operators uitwisselt, is Beheerder de verwerkingsverantwoordelijke. Beheerder zal met betrekking tot de genoemde Persoonsgegevens haar verplichtingen uit de AVG nakomen, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten en zal alle door u gevraagde informatie aan u verstrekken.

 

Soort persoonsgegevens bij de aankoop van credits

Daarnaast dient u, indien u wilt berichten wilt uitwisselen met andere Leden en Operators, credits aan te schaffen. Daarvoor zijn de volgende Persoonsgegevens vereist:

 • • Voornaam en achternaam
 • • Adres
 • • Bank- of creditcardgegevens

Voor deze Persoonsgegevens is Chat Solutions de verwerkingsverantwoordelijke. Chat Solutions zal met betrekking tot de bovenstaande Persoonsgegevens haar verplichtingen uit de AVG nakomen, met name als het gaat om de uitoefening van uw rechten en zal alle door u gevraagde informatie aan u verstrekken. Mocht u met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvoor Chat Solutions verwerkingsverantwoordelijke is onverhoopt een verzoek indienen bij Beheerder, dan zal Beheerder zorg dragen dat uw verzoek bij Chat Solutions terecht komt.

 

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking door Chat Solutions

Zoals hiervoor uitgelegd zijn Beheerder en Chat Solutions ieder verantwoordelijk voor een deel van de verwerkingen van Persoonsgegevens. In de tabel hieronder kunt u vinden voor welke doeleinden Beheerder (B) en Chat Solutions (C) de Persoonsgegevens verwerken en op grond van de welke rechtsgrond.

 

Verwerkingsdoel

Rechtsgrond

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming

(pre)contract.

Wett. plicht

Vitaal belang

Publiekr. taak

Gerechtv. bel.

 

1

het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en)

 

C/B

 

 

 

 

2

het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

 

 

C

 

 

 

3

het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

 

 

C

 

 

 

4

om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

C/B

C/B

 

 

 

C/B

5

voor het verbeteren van het Platform en dienstverlening van Chat Solutions;

C

 

 

 

 

C

6

om aan uw verzoeken te kunnen voldoen;

C/B

C/B

 

 

 

C/B

7

voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

 

 

C/B

 

 

 

8

voor het kunnen uitoefenen van controle

 

 

 

 

 

C/B

9

het kunnen versturen van commerciële boodschappen

 

 

 

 

 

C/B

10

om berichten met u uit te wisselen

B

B

 

 

 

B

11

om reclame te kunnen maken voor haar dienstverlening

B

 

 

 

 

B

12

voor het verbeteren van de Website en het optimaliseren van uw ervaring op de Website

B

B

 

 

 

B

Achter ieder verwerkingsdoel is/zijn de rechtsgrond(en) voor die verwerking aangekruist. In de tabel zijn de betreffende rechtsgronden als volgt afgekort:

 • ≠ toestemming: de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • ≠ (pre)contractueel: het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • ≠ wett. plicht: het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG);
 • ≠ vitaal belang: het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG);
 • ≠ publiekr. taak: de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG);
 • ≠ gerechtv. bel.: de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Chat Solutions, Beheerder of een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

 

Daar waar het gerechtvaardigd belang voor Chat Solutions is aangekruist, is het belang van Chat Solutions gelegen in het kunnen analyseren van het gebruik van haar Platform om zo haar Platform te kunnen optimaliseren, promoten en verbeteren. Daarnaast is een gerechtvaardigd belang van Chat Solutions dat zij kan controleren of Beheerder, Operators en Leden zich aan de regels van het Platform houden. Daar waar het gerechtvaardigd belang voor Beheerder is aangekruist, is het belang van Beheerder gelegen in het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening die eruit bestaat om berichten uit te wisselen tussen Beheerder of Operator en Leden. Daarnaast is het kunnen promoten van haar dienstverlening een gerechtvaardigd belang van Beheerder. Ook is een gerechtvaardigd belang van Beheerder dat zij kan controleren of Operators en Leden zich aan de regels houden.

 

U kunt zich tegen de verwerkingen met de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ verzetten op grond van het recht van bezwaar. Bij de verwerkingen met de rechtsgrond ‘toestemming’ heeft u het recht de gegeven toestemming weer in te trekken. Meer informatie over die rechten vindt u verderop in het statement.

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om Persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Chat Solutions en Beheerder niet meer persoonsgegevens zullen verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Uitwisseling met derden

Leden, Beheerders en Operators waarmee u berichten uitwisselt, kunnen alle Persoonsgegevens die u in uw Profiel heeft opgeslagen zien. Daarnaast kunnen zij ook de Persoonsgegevens die u in een bericht uitwisselt inzien en opslaan.

 

Uw Nickname, leeftijd, foto en de tekst die in uw Profiel heeft gezet zijn door iedereen te zien, zowel op onze Website als daarbuiten, zelfs als mensen zelf geen Account hebben. Deze informatie kan ook worden bekeken, geopend, gedeeld en gedownload via services van derden, zoals zoekmachines, API's en offline media als de tv, en door apps, websites en andere services die zijn geïntegreerd in het Platform. Houdt hier rekening mee bij het aanmaken van een Profiel.

 

In het geval Beheerder besluit om te stoppen met het aanbieden van de Website, dan is het mogelijk dat Chat Solutions de Accounts, Profielen en Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het Platform behorende bij de Website, overdraagt aan een andere beheerder en website. Met deze nieuwe beheerder en website heeft Chat Solutions dezelfde afspraken gemaakt, of zal Chat Solutions dezelfde afspraken maken, als met Beheerder.

 

Indien wij een verzoek krijgen van een regelgevende instantie of een wethandhavingsinstantie beantwoorden wij dit verzoek indien we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons verplicht dit te doen. Ook als wij

te goeder trouw van mening zijn dat het verstrekken van Persoonsgegevens nodig is om: fraude, niet-geautoriseerd gebruik van het Platform of de Website, schendingen van onze voorwaarden of andere schadelijke of illegale activiteit te detecteren, voorkomen en verhelpen kunnen wij Persoonsgegevens verstrekken aan regelgevende instanties of wethandhavingsinstanties.

 

Chat Solutions en Beheerder verstrekken geen Persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking.

 

Voor het ter beschikking stellen van het Platform en voor haar overige dienstverlening kan Chat Solutions externe verwerkers inschakelen bijvoorbeeld een hosting-partij, een payment service provider of een administratiekantoor. Indien Chat Solutions een externe verwerk inschakelt, zal zij met die verwerker afdoende schriftelijke afspraken maken.

 

Doorgifte aan het buitenland

Bij het gebruik van de Website en het Platform kan door Beheerder een (of meerdere) Operator(s) worden ingezet die zich in het buitenland bevinden. Dit kan elk land ter wereld zijn. Daarbij kan het ook gaan om landen die een andere niveau van bescherming van persoonsgegevens hanteren dan Nederland of de EU. Indien een Beheerder gebruik maakt van een Operator in een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau kent als Nederland, dan zal Beheerder afspraken maken met die Operator over een adequaat beschermingsniveau.

 

Ook andere Leden kunnen zich in landen bevinden waar niet een afdoende beschermingsniveau voor Persoonsgegevens is. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt u dat uw Persoonsgegevens mogelijk terechtkomen in landen zonder passend beschermingsniveau.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling 

Chat Solutions maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 

Bewaartermijn

De Persoonsgegevens die u aan Chat Solutions heeft verstrekt, worden gedurende de op die gegevens van toepassing zijnde wettelijke termijnen bewaard. Na afloop van deze termijn zullen de gegevens worden vernietigd.

 

De Persoonsgegevens die u aan Beheerder heeft verstrekt, worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard. Na beëindiging van de overeenkomst wordt uw Account en de bijbehorende Persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Chat Solutions en Beheerder zullen passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. De Website wordt conform het https-protocol of vergelijkbaar gehost. Daarnaast geldt dat overal men toegang heeft tot Persoonsgegevens, met unieke logins en authenticatie gewerkt wordt.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 

 • • Inzagerecht

U heeft het recht de door Chat Solutions en Beheerder verwerkte Persoonsgegevens in te zien.

 

 • • Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 

 • • Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van Persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

 

 • • Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Chat Solutions en Beheerder de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriezen”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Chat Solutions en Beheerder de gegevens niet langer nodig hebben terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 

 • • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Chat Solutions en Beheerder verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de Persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 

 • • Intrekken van toestemming

Voor de doeleinden waarvoor de rechtsgrond in uw toestemming is gelegen, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Daarnaast gelden de volgende spelregels voor het uitoefenen van uw rechten:

 

 • • Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

 

 • • Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we Persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van Persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

 

 • • Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

 

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte Persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website. Chat Solutions en Beheerder kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Voor de gegevens die door Chat Solutions                                        Voor de gegevens die door Beheerder

worden verwerkt:                                                                                worden verwerkt:

 

Chat Solutions BV                                                                              Het Helpende Handje 2

Leemansweg 23 59                                                                          

6827BX Arnhem                                                                                

info@chatsolutions.nl                                                                        info@gay4you.nl

 

 

Voor de gegevens die door Chat Solutions worden verwerkt: Voor de gegevens die door Beheerder worden verwerkt:
Chat Solutions BV
Leemansweg 23 59
6827BX Arnhem
info@chatsolutions.nl
Het Helpende Handje 2


info@gay4you.nl

 

Bijlage 1

 

Definities:

Account: het lidmaatschap, bestaande uit Nickname en inloggegevens, voor de Website om zodoende met andere Leden en Operators te communiceren.

AVG: De Algemene Verordening Persoonsgegevens inclusief de daarop gebaseerde implementatiewetgeving.

Beheerder: Het Helpende Handje 2, de (rechts)persoon die de Website exploiteert, daarbij gebruikmakend van het Platform.

Chat Solutions: De eigenaar van het Platform dat aan Beheerders ter beschikking wordt gesteld.

Lid: De natuurlijke persoon die door middel van het maken van een Account een lid van de Website is geworden.

Nickname: De fictieve naam die door een Lid wordt gekozen bij het aanmaken van een Account en waaronder een Account en een Profiel vindbaar zijn.

Operator: de natuurlijke persoon die namens de Beheerder communiceert met Leden.

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 onder 1) van de AVG.

Platform: De software en database van Chat Solutions waarmee/waarin alle Profielen van Leden en Operators zijn opgeslagen.

Privacy Statement: Deze kennisgeving aan een Lid waarin een Lid wordt geïnformeerd over de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens en zijn of haar rechten.

Profiel: Een aan het Account gekoppelde webpagina binnen de Website waar een beschrijving van Leden en Operators wordt getoond bestaande uit een Nickname, woonplaats, leeftijd en - optioneel - een of meerdere foto(‘s).

Website: gay4you.nl, de website die door Beheerder wordt beheerd en waarop Leden met andere Leden en Operators kunnen communiceren.